Czy obsługa koparko-ładowarki wymaga specjalnych uprawnień?

Czy obsługa koparko-ładowarki wymaga specjalnych uprawnień?

0 przez manadmin

Operator koparko-ładowarki zajmuje się wykonywaniem robót ziemnych przeprowadzanych w budownictwie czy górnictwie — wykopów, załadunku i przewozu ziemi, segregacji materiału budowlanego na terenie, gdzie są przeprowadzane prace. Do jego obowiązków należy także dbałość o stan techniczny urządzenia. Kto może wykonywać zawód operatora? Czy konieczne jest uzyskanie specjalnych uprawnień?

Operator koparko-ładowarki — wymagania stawiane kandydatom

Zawód operatora koparko-ładowarki należy do kategorii zawodów usługowych. Aby obsługiwać maszynę, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Kandydaci muszą okazać się również czynnym prawem jazdy kat. B. Zdobycie kwalifikacji wiąże się z koniecznością odbycia szkolenia zakończonego egzaminem praktycznym i teoretycznym. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień jest świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Szkolenia tego rodzaju przeprowadzają wyspecjalizowane i uprawnione ośrodki posiadające odpowiedni sprzęt i możliwości. Gdzie można odbyć kurs na koparko-ładowarki? Wrocław jest jednym z miast, w których funkcjonuje szkoła nauki jazdy umożliwiająca zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia na operator koparko-ładowarki

Zdobycie umiejętności w zakresie obsługi sprzętu, jakim jest koparko-ładowarka to także uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat budowy pojazdu, zasad bezpiecznego użytkowania maszyny czy odpowiedniego sposobu jej eksploatacji. Kursant poznaje technikę pracy na koparko-ładowarce, uczy się ją obsługiwać i prowadzić. Dodatkowe umiejętności zdobyte podczas szkolenia to te dotyczące przygotowywania stanowiska pracy, wykonywania drobnych prac naprawczych przy maszynie, czy przygotowywanie pojazdu do ewentualnego transportu.

O zdobycie uprawnień może starać się osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat), która zdobyła co najmniej podstawowe wykształcenie i może okazać się aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Choć praca na terenie budowy nie wymaga poświadczenia posiadania prawa jazdy, poruszanie się po drodze publicznej już tak. Kandydat powinien więc mieć czynne prawo jazdy kat. B.