RODO, czyli ochrona danych osobowych w naszej firmie

RODO, czyli ochrona danych osobowych w naszej firmie

0 przez manadmin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Manewr s.c. Jolanta Gliszczyńska Marek Gliszczyński, ul. M. Kromera17, 51-163 Wrocław, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • zawarcia i wykonania umów w zakresie  usług oferowanych przez administratora
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów odrębnych ustaw
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  • rozpatrywania reklamacji

3) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ciążącymi na administratorze  w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

4) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

5) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest  warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ? RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy/usługi.

7) odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty z , którymi współpracujemy w celach realizacji usług , które Państwu oferujemy i realizujemy na podstawie zawartych umów oraz inne jednostki np. urzędy do współpracy, z którymi jesteśmy zobligowani w ramach obowiązujących przepisów prawnych,

8) w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania mogą Państwo kontaktować się z nami na piśmie pod adresem Manewr s.c. Jolanta Gliszczyńska Marek Gliszczyński, al. M. Kromera 17, 51-163 Wrocław lub pod adresem e-mail: szkola@manewr.com.pl

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu?Europejskiego i?Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w?związku z?przetwarzaniem danych osobowych i?w?sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)