Równiarki

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

Równiarki

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY I
RÓWNIAREK

1.Ogólna budowa i obsługa równiarek

 • Ogólna charakterystyka równiarek
 • Budowa i zasada pracy układów jezdnych równiarek
 • Budowa i zasada pracy układów roboczych stosowanych w równiarkach
 • Rodzaje, budowa i przeznaczenie narzędzi roboczych stosowanych w równiarkach
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji równiarek
 • Systemy sterowania pracą stosowane w równiarkach
 • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w równiarkach

2.Technologia robót realizowanych równiarkami

 • Ogólne wiadomości o robotach ziemnych
 • Zasady organizacji placu budowy oraz stanowiska roboczego równiarki
 • Technologia robót ziemnych wykonywanych równiarkami
 • Techniki pracy równiarkami

3.Zajęcia praktyczne wykonywane równiarkami

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • jazda równiarką
 • Przygotowanie stanowiska pracy równiarki
 • Praca równiarką
 • Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie równiarki do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4.Przykładowe pytanie egzaminacyjne
?Wymień podstawowe elementy podwozia równarki hydraulicznej