Walce

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

 

walce drogowe

 

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY II
WALCE DROGOWE

1.Ogólna budowa i obsługa walców drogowych

 • Ogólna charakterystyka walców drogowych
 • Budowa i zasada pracy układów jezdnych, skrętu i hamulcowych walców drogowych
 • Budowa i zasada pracy układów roboczych i dodatkowych
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji walców drogowych
 • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w walcach drogowych

2.Technologia robót realizowana walcami drogowymi

 • Ogólne wiadomości o robotach wykonywanych walcami drogowymi
 • Organizacja stanowiska roboczego dla walców drogowych
 • Techniki pracy walcami drogowymi
 • Technologia robót wykonywana walcami drogowymi
 • Zasady bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych walcami drogowymi

3.Zajęcia praktyczne wykonywane walcami drogowymi

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy ogólny
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla walców drogowych
 • Jazda walcami drogowymi po wyznaczonym torze ćwiczeń
 • Techniki zagęszczania podbudów i mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Praca walcami drogowymi z dodatkowymi narzędziami roboczymi
 • Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie walców drogowych do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4.Przykładowe pytanie egzaminacyjne

 • Omów sposoby zmiany częstotliwości i amplitudy drgań

 

 

budowa walców drogowych
zajęcia praktyczne z walcami drogowymi