Walce

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

Kurs na operatora walca drogowego pozwoli Państwu zarówno na zdobycie umiejętności w pracy na takiej maszynie, jak i uzyskanie nowych uprawnień. Możecie je wykorzystać do świadczenia usług wykonawczych innym firmom lub też jako podstawę własnego zatrudnienia. Organizowany przez nas kurs na operatora walca jest jednym z wielu szkoleń zawodowych, jakie proponujemy. W naszym ośrodku możecie też zdobyć uprawnienia operatora spycharek, równiarek, montażysty rusztowań i wiele innych. Zapraszamy też na kurs na operatora koparko-ładowarki oraz koparek i ładowarek jednonaczyniowych. Kurs na operatora walca drogowego jest zakończony egzaminem państwowym przez specjalnie powołaną komisją. Przygotowanie do egzaminu zapewnia wiele godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program szkolenia.

walce drogowe

 

PROGRAM SZKOLENIA OPERATORÓW KLASY II WALCE DROGOWE

1.Ogólna budowa i obsługa walców drogowych

  • Ogólna charakterystyka walców drogowych
  • Budowa i zasada pracy układów jezdnych, skrętu i hamulcowych walców drogowych
  • Budowa i zasada pracy układów roboczych i dodatkowych
  • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji walców drogowych
  • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w walcach drogowych

2.Technologia robót realizowana walcami drogowymi

  • Ogólne wiadomości o robotach wykonywanych walcami drogowymi
  • Organizacja stanowiska roboczego dla walców drogowych
  • Techniki pracy walcami drogowymi
  • Technologia robót wykonywana walcami drogowymi
  • Zasady bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych walcami drogowymi

3.Zajęcia praktyczne wykonywane walcami drogowymi

  • Instruktaż wstępny
  • Instruktaż stanowiskowy ogólny
  • Przygotowanie stanowiska pracy dla walców drogowych
  • Jazda walcami drogowymi po wyznaczonym torze ćwiczeń
  • Techniki zagęszczania podbudów i mieszanek mineralno-asfaltowych
  • Praca walcami drogowymi z dodatkowymi narzędziami roboczymi
  • Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwanie drobnych usterek
  • Przygotowanie walców drogowych do transportu
  • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4.Przykładowe pytanie egzaminacyjne

  • Omów sposoby zmiany częstotliwości i amplitudy drgań

 

 

budowa walców drogowych
zajęcia praktyczne z walcami drogowymi